Title Image

Rekisteriseloste

Tämä on Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2018. Viimeisin muutos 15.5.2018.

Rekisterin pitäjä
Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy ry.

Muonamiehentie 7

00390 Helsinki

Y-tunnus: 0201239-8

Puhelinnumero: 09 54200 100 (ma-pe 9:00 – 16:00)

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Mari Aro, yhdistyskoordinaattori

040 532 5849

mari.aro@hesy.fi

Rekisterin nimi
HESYn jäsen- ja asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys, asiakassuhde). Rekisteritietoja voidaan käyttää HESYn ja yhdistyksen jäsenen sekä asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää Hesy:n jäsenistä ja asiakkaista seuraavia tietoja:

Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja syntymäaika
Sähköpostiosoite
Asiakashistoria, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Laskutusyhteystiedot ja laskutukseen liittyvät tiedot
Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot (haku- ja selaustiedot)
Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot
Rekisteritietojen tietolähde
Henkilötietoja kerätään HESYn jäseneksi liittymisen yhteydessä, eläinten luovutuksen yhteydessä, myyntitapahtuman yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeet).

Hesy huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei laki niin velvoita. HESY voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Rekisterin luottamuksellisuus
Koko HESYn henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin HESYn asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisterin tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Muonamiehentie 7

00390 Helsinki

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä asiakastiedot sekä mainita, että tieto koskee HESYn jäsen- ja asiakasrekisterin tietoja. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).