Title Image

Säännöt

Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening HESY ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening HESY ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa eläinten oikeuksia ja vastustaa kaikenlaista eläinten väärinkäyttöä ja rääkkäystä. Yhdistys pyrkii auttamaan kaikkia avun tarpeessa olevia eläimiä mahdollisuuksiensa mukaan. Käytännön eläinsuojelutyön lisäksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä, tuottaa tiedotusmateriaalia ja järjestää yleisötilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä sekä kotimaisten että ulkomaisten yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
– periä jäseniltään jäsenmaksua
– järjestää varainkeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
– myydä eläimiä, eläinhoito ja -suojeluvälineitä ja omia tuotteitaan
– harjoittaa eläinten täysihoitolatoimintaa, kuitenkin siten, ettei se muodostu yhdistyksen pääasialliseksi toiminnaksi
– ylläpitää eläinten hautausmaata ja periä maksun hautapaikoista, haudanhoidosta sekä hautauksesta. Hautausmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

3 § jäsenet
Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi- tai ainaisjäseniä.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Vuosijäseneltä kalenterivuosittain perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka on maksanut kerrallaan viisitoista (15) jäsenmaksua.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, kun jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta yhdeltä (1) vuodelta. Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen jäsenen katsomisesta eronneeksi.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, ei enää täytä laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on toiminut vastoin yhdistyksen toimintaperiaatteita.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

4 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Varajäsen valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Varsinaisista hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes (1/3). Jos kaikki jäsenet ovat olleet yhtä kauan hallituksessa, arpa ratkaisee, ketkä ovat erovuorossa. Ehdotukset hallituksen jäseniksi on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun neljä (4) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Asiat ratkaistaan ääntenenemmistöllä. Hallituksen päätöstä on neljän (4) jäsenen kannatettava.

Hallitus voi kokouksessaan päättää lainan ottamisesta sekä lainan ja vakuuden antamisesta, yhdistyksen omaisuuden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

Hallituksen jäsen tai muu henkilö, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää yhdistyksen kokouksessa päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Hallituksen varajäsenet voidaan kutsua kokoukseen, mutta heillä ei ole äänioikeutta. Hallituksen varajäsenillä on kuitenkin äänioikeus siinä tapauksessa, mikäli varsinaiset jäsenet ovat estyneitä tai esteellisiä.

Hallitus voi tehdä päätöksiä yksittäisissä asioissa kokouksessa, joka järjestetään tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon kokouksen aikana. Kokouskutsusta tulee käydä ilmi kokoustapa sekä käsiteltävät asiat. Tällainen kokous katsotaan päättyneeksi, kun neljä (4) hallituksen jäsentä on ilmoittanut kannattavansa päätösesityksiä.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua jäsenluettelossa oleviin häntä koskeviin merkintöihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta päättää hallitus.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yksinään.

Yhdistyksen hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden lisäksi myös yhdistyksen toimihenkilölle, joka kirjoittaa nimen yksinään.

6 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valitulle tilintarkastusyhteisölle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilintarkastusyhteisön tulee antaa tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen omilla kotisivuilla. Kokouskutsu lähetetään lisäksi sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen käyttöön. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka.

Jäsenen ehdottama asia voidaan ottaa käsiteltäväksi vuosikokouksessa, jos siitä on ilmoitettu kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen päättämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii tai kun yhdistyksen kokous niin päättää. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä, jäsenmaksunsa vuosikokousvuonna viimeistään helmikuun loppuun mennessä maksaneella jäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi äänestystä suljetuilla lipukkeilla.

Päätökset tehdään ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta 10 §:ssä mainittuja asioita. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

Vaalikelpoisia ovat kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet, jäsenmaksunsa vuosikokousvuonna viimeistään helmikuun loppuun mennessä maksaneet jäsenet.

9 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja;

3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

5. todetaan kokouksen laillisuus;

6. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

7. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus;

8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle;

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet;

11. valitaan tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja;

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.