HESYn lausunto esityksestä laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

By February 21, 2013 November 24th, 2013 Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle 29.1.2013: HESYn lausunto esityksestä laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (2010/63/EU).

Hyvät maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet,

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry kiittää maa- ja metsätalousvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevan lakiesittelyn valiokuntakäsittelyssä.

HESY on maa- ja metsätalousministeriön lausuntokierroksella yhtynyt lausunnossaan Animalian ja Juliana von Wendtin säätiön yhteiseen lausuntoon ja esittänyt samassa yhteydessä omalla lisälehtisellä eriävän näkemyksensä niihin lakiehdotuksen kohtiin, jotka mahdollistavat irrallaan tavattujen tai villiintyneiden kotieläinlajeihin kuuluvien eläinten, kuten esimerkiksi kissojen ja koirien, käyttämisen eläinkokeissa poikkeusluvalla, vaikka EU-direktiivin soveltaminen Suomen lakiin ei tätä edellyttäisi. Nämä lakiehdotuksen kohdat ovat 16. § ja 26. § (kts. liite).

Toivomme valiokunnan jäsenten ottavan käsittelyssään huomioon seuraavat seikat, jotka puoltavat pitäytymistä lainmuodossa, jossa tätä poikkeusmahdollisuutta ei ole säädetty.

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta uusittiin ja hyväksyttiin vuonna 2010. Uusi direktiivi on luonteeltaan täysharmonisointidirektiivi eli jäsenvaltiot eivät voi kansallisesti alittaa eivätkä ylittää direktiivissä
säädettyä vaatimustasoa. Poikkeuksena tähän ovat sellaiset nykyistä direktiiviä tiukemmat säännökset, jotka on kirjattu jäsenvaltioiden lakeihin ennen 9.11.2010.

Suomen laki koe-eläintoiminnasta on vuodelta 2006, ja se kieltää (11 §) irrallaan tavattujen koirien, kissojen tai muiden kotieläinlajeihin kuuluvien eläinten käytön eläinkokeissa. HESYn mielestä nykyistä irrallaan tavattujen kotieläinlajeihin kuuluvien eläinten käyttökieltoa eläinkokeissa ei ole mitään syytä muuttaa ja se tulee säilyttää myös tulevassa koe-eläinlaissa.

Vaikka uudessa lakiehdotuksessa säädetäänkin, että tiettyjen eläinlajien edustajien, kuten mm. koirien, kissojen ja kanien, on pääsääntöisesti aina oltava tavoitekasvatettuja (16 §) ja että irrallaan tavattujen tai villiintyneiden kotieläinlajeihin kuuluvien eläinten käyttö eläinkokeissa sallitaan vain poikkeusluvalla (26 §:n 3 momentin kohdat 2 ja 3) ja tiukin ehdoin, tämä ei muuta sitä seikkaa, että ehdotus valtuuttaa irrallaan tavattujen kissojen ja koirien ja muiden lemmikkieläinlajien käytön
eläinkokeissa.

Tässä samassa yhteydessä haluamme teidän kiinnittävän huomiota myös siihen seikkaan, että lakiehdotus, joka sallii irrallaan tavattujen lemmikkieläinten käytön koe-eläiminä, voi johtaa myös häikäilemättömään hämäräperäiseen lemmikkikauppaan. Tämänkin takia kokeissa käytettävät eläimet pitää rajata vain niihin, jotka on varta vasten kasvatettu koe-eläinlaitoksessa eläinkokeessa käytettäväksi ja joiden alkuperä tunnetaan. Näin varmistetaan, ettei ihmisten lemmikkejä päädy kokeisiin.

Koska tiede on Suomessa pärjännyt tähänkin asti aivan hyvin ilman villiintyneiden tai irrallaan tavattujen kotieläinlajeihin kuuluvien eläinten käyttöä eläinkokeissa, HESY katsoo, että koe-eläinten nykyisenlaisesta tavoitekasvatusvaatimuksesta ei ole mitään syytä luopua.

Tavoitekasvatusvaatimusta puoltaa myös se seikka, että luotettavat ja tieteellisen tarkastelun kestävät eläinkokeet voidaan suorittaa vain sellaisilla koe-eläimillä, joiden kasvatusolosuhteet ovat olleet standardien mukaiset, ja että eläinten mahdolliset piilevät sairaudet ja muut poikkeavuudet vaikuttavat eläinkokeiden tuloksiin. Koska löytöeläimet sairastavat usein monenlaisia tartuntasairauksia tai ne ovat perinnöllisiltä ominaisuuksiltaan erilaisia, niillä tehtävät eläinkokeet eivät välttämättä anna objektiivisia tuloksia.

2. HESYn mielestä mitään eläintä ei pidä pyydystää luonnosta eläinkokeita varten eikä myöskään eläinkoekasvattamoille. Toisin kuin tavoitekasvatetut eläimet, villiintyneet kotieläinlajit eivät ole tottuneita ihmiskontaktiin ja -ympäristöihin ja pyydystäminen, vankeus, käsittely ja piteleminen
paikoillaan aiheuttavat niille voimakasta stressiä. Eläinkokeissa tulee siksi aina käyttää ensisijaisesti eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä, ja jos se ei ole mahdollista, vain tavoitekasvatettuja eläimiä.

3. Laki, joka sallii irrallaan tavattujen ja villiintyneiden lemmikkieläinlajien käytön eläinkokeissa, tulee varmasti huolestuttamaan lemmikinomistajia. Vaarana on, että irralleen päässyttä lemmikkieläintä, jota ei ole mikrosirutettu, voidaan erehdyksessä luulla villiintyneeksi ja käyttää eläinkokeissa. Kulkukoirien ja -kissojen ja muiden irrallaan tavattujen lemmikkieläinlajien käyttämisen eläinkokeissa voidaan olettaa aiheuttavan ylipäätään mielipahaa monille lemmikinomistajille ja eläinten ystäville, sillä lemmikkieläinlajien irrallaan tavatut ja villiintyneet populaatiot ovat usein saaneet alkunsa hylätyistä ja karanneista lemmikeistä.

Brittein saarilla tämä sama lakimuutosehdotus nostatti siinä määrin vastustusta ja huolta lemmikinomistajien ja eläinsuojelujärjestöjen (esim. BUAV – The British Union for the Abolition of Vivisection) parissa, että lopulta kansalaiset ja poliitikot lähtivät tukemaan villiintyneiden ja irrallaan tavattujen koirien ja kissojen ja muiden lemmikkieläinlajien täydellistä käyttökieltoa eläinkokeissa. Tämän seurauksena Britannian hallitus kumosi sisäasiainministeriön esityksen, jossa ko. direktiivin kohta oltiin saattamassa osaksi kansallista lakia. Briteissä päätettiin pitäytyä vuodelta 1986 peräisin olevassa kansallisessa laissa, jossa kielletään irrallaan tavattujen ja villiintyneiden kotieläinlajeihin kuuluvien eläinten käyttö eläinkokeissa.

Hyvät maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet, toivomme teidän tekevän samoin.

Jukka Marttila
HESYn hallituksen jäsen, eläinsuojelulakiasiat
pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Hannele Luukkainen
HESYn hallituksen puheenjohtaja