HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS – HELSINGFORS DJURSKYDDSFÖRENING HESY ry.

SÄÄNNÖT

1. § Nimi, kotipaikka ja toimialue.

Yhdistyksen nimi on Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening HESY ry. Sen kotikunta on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu.

 Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa eläinten oikeuksia ja vastustaa kaikenlaista eläinten väärinkäyttöä ja rääkkäystä. Yhdistys pyrkii auttamaan kaikkia avun tarpeessa olevia eläimiä mahdollisuuksiensa mukaan. Käytännön eläinsuojelutyön lisäksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä, tuottaa tiedotusmateriaalia ja järjestää yleisötilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä sekä kotimaisten että ulkomaisten yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäseniltään jäsenmaksua, toimeenpanna rahankeräyksiä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää myyjäisä ja arpajaisia. Yhdistys voi myydä omia tuotteitaan, eläimiä, eläinhoito- ja eläinsuojelutarvikkeita ja harjoittaa eläinten täysihoitolatoimintaa kuitenkin siten, ettei se muodostu yhdistyksen pääasialliseksi toiminnaksi. Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen viranomaisen luvan. Yhdistys voi myös omistaa kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi myös ylläpitää eläinten hautausmaata ja periä maksun hautapaikoista. Hautausmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

3. § Kieli.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

4. Jäsenet.

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi- ja ainaisjäseniä sekä nuorisojäseniä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla yhdistyksen toimistoon. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka on maksanut kerrallaan viisitoista (15) jäsenmaksua. Vuosijäseneltä ja nuorisojäseneltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi eläinsuojelussa ansioituneen henkilön.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen

– on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahdelta (2) vuodelta

– on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

– ei enää täytä laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja

– on toiminut vastoin yhdistyksen toimintaperiaatteita.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaisella jäsenellä on oikeus antaa hallitukselle kirjallinen selitys asiassa, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen kahdelta (2) vuodelta.

5. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Varajäsen valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Varsinaisista hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes (1/3). Jos kaikki jäsenet ovat olleet yhtä kauan hallituksessa, arpa ratkaisee, ketkä ovat erovuorossa. Ehdotukset hallituksen jäseniksi on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun neljä (4) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen päätöstä on neljän (4) jäsenen kannatettava.

Hallitus voi kokouksessaan päättää lainan ottamisesta ja vakuuden antamisesta, yhdistyksen omaisuuden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

Hallituksen jäsen tai muu henkilö, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää vuosikokouksessa päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Hallituksen varajäsenet voidaan kutsua kokoukseen, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä ulkomaalaisen osalta lisäksi kansalaisuus. Yhdistyksen jäsen voi sitä halutessaan tutustua jäsenluettelossa oleviin häntä koskeviin merkintöihin.

6. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yksinään.

7. § Tilit.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valitulle KHT-tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta.

8. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokouksiin on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjallisena jokaiselle jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Helsingissä ilmestyvässä suomen- ja ruotsinkielisessä aamulehdessä. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Jäsenen ehdottama asia voidaan ottaa käsiteltäväksi vuosikokouksessa, jos siitä on ilmoitettu kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

9.§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen päättämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii tai kun yhdistyksen kokous niin päättää. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä, jäsenmaksunsa vuosikokousta edeltävältä kalenterivuodelta tai vuosikokousvuodelta viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta maksaneella jäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä ellei joku vaadi äänestystä suljetuilla lipukkeilla.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuunottamatta 11.§:ssä mainittuja asioita. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

Vaalikelpoisia ovat kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuosikokousta edeltävältä kalenterivuodelta tai vuosikokousvuodelta viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta.

10. § Vuosikokous.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja;

3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

5. todetaan kokouksen laillisuus;

6. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

  • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto;
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja hautapaikan hinta seuraavalle toimintavuodelle;
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet;
  • valitaan yksi (1) KHT-tilintarkastaja tilintarkastajaksi ja hänelle KHT-tilintarkastaja varamieheksi;
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
  • hyväksytään hallituksen esityksestä kunniajäsenet.

11. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12. §

Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole erityisesti mainittu, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

13. §

Nämä säännöt tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.