Title Image

Eläinsuojeluviranomaisen mielivaltaiselle toiminnalle laitettava piste

Eläinsuojeluviranomaisen mielivaltaiselle toiminnalle laitettava piste

Kuntalaisten on voitava luottaa siihen, että eläinsuojeluviranomaiset noudattavat lakia ja pyrkivät auttamaan eläimiä valvomalla eläinsuojelulainsäädännön toteutumista. Kuvituskuva: Heli Imara

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Tiedote 12.5.2021

Eläinsuojeluviranomaisen mielivaltaiselle toiminnalle laitettava piste

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY esittää vakavan huolensa Isonkyrön alueella tapahtuneesta korkean eläinsuojeluviranomaisen epäpätevästä toiminnasta. Tapauksessa kissanomistajalle on eläinsuojelutarkastuksessa esitetty määräyksiä ilman tarkkoja lakiperusteluja, lakia on tulkittu villisti ja eläinsuojeluviranomainen on osoittanut piittaamattomuutta hyvästä hallintomenettelystä. Hallinto-oikeus kumosi eläinsuojeluviranomaisen tekemän päätöksen, ja hänelle on annettu hallinnollista ohjausta, mutta HESY vaatii, että jatkossa löperöön toimintaan puututaan järein keinoin, jotta eläintensuojelu voi toteutua.

HESYn tietoon tulleessa tapauksessa alueella valvonta- ja kaupungineläinlääkärin tehtäviä hoitava johtava hygieenikko oli toimeenpannut mittavan ulkona olevien kissojen loukutusoperaation, jonka yhteydessä asianosaisen kissa oli toimitettu paikkakunnan löytöeläintaloon. Eläinsuojeluviranomainen oli kieltänyt talteenottopaikkaa luovuttamasta kissaa asianosaiselle, vaikka lain mukaan omistajalla on oikeus saada eläin takaisin hoitokuluja vastaan.

Sitä vastoin eläinsuojeluviranomainen kutsui asianosaisen talteenottopaikkaan ja suoritti hänelle siellä eläinsuojelutarkastuksen, jossa katsoi tämän rikkoneen lakia pitämällä kissojaan vapaina. Eläinsuojeluviranomainen perusteli päätöstään eläinsuojelulain pykälillä 5 ja 15, metsästyslain pykälällä 85 ja terveydensuojelulailla. Asianosainen teki päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen. Eläinsuojeluviranomainen vastasi tähän lähettämällä hallinto-oikeudelle tarkastuspäätöstään tarkentavan lausunnon, jonka HESY on nähnyt ja joka vilisee virheellisiä laintulkintoja.

Lausunnossa eläinsuojeluviranomainen muun muassa väittää, että omistajalla on velvollisuus tiedustella lemmikkiään löytöeläintalolta heti katoamispäivänä ja että eläinsuojelulain mukaan kissojen hallitsematon lisääntyminen on estettävä ja tämän vuoksi kissat on leikattava. Eläinsuojelulaissa ei kuitenkaan ole säädetty määräaikaa, jonka puitteissa kadonnutta lemmikkiä on tiedusteltava löytöeläintalosta. Nykyisessä lainsäädännössä ei ole myöskään mainintaa kissojen lisääntymisen estämisestä.

HESYn mielestä on erittäin huolestuttavaa, että korkea eläinsuojeluviranomainen, joka vielä toimii alueen valvontaeläinlääkäreiden esihenkilönä, antaa tällaisia lausuntoja eikä ole selvästikään tehtäviensä tasalla.

– Miten on mahdollista, että tämän tason eläinsuojeluviranomainen ei tunne valvomansa eläinsuojelulain sisältöä, jakelee lakiin perustumattomia määräyksiä ja tekee laista tarkoitushakuisia tulkintoja. Esimerkiksi eläinsuojelulaki ja metsästyslaki kieltävät kissan hylkäämisen ja hoidotta jättämisen, mutta laissa ei lue, että ulkona yksin oleva kissa on jätetty heitteille. Tässä tapauksessa eläinsuojeluviranomainen on katsonut asianosaisen velvollisuudeksi pitää kissat kotona ja rikkoneen lakia pitämällä niitä vapaana. Järjestyslain mukaan kissalla on kuitenkin oikeus kulkea vapaana koko Suomessa muutamaa rajoitettua poikkeusta lukuun ottamatta, sanoo HESYn hallituksen varajäsen, eläinsuojelukonkari Hannele Luukkainen.

Hallinto-oikeus kumosi nurinkurisen päätöksen

Eläinsuojeluviranomaisen tekemä tarkastuspäätös on myös ristiriitainen. Siinä asianosaisen eläintenpidon on katsottu rikkoneen lakia ja hänet on määrätty leikkauttamaan, mikrosiruttamaan ja pannoittamaan kissansa, pitämään kissat kotona ja estämään niitä liikkumasta vapaana ulkona. Vapaana tavattuja kissoja ei enää palautettaisi omistajalle. Samat asiat oli annettu asianosaiselle neuvoina, joita annetaan tilanteissa, joissa eläinsuojelulakia ei ole vielä rikottu.

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen juuri sillä perusteella, että siinä esitetyt määräykset ja velvoitteet ovat jääneet asianosaiselle epäselviksi. Tämän lisäksi päätöksen sisältämät lakiperustelut ovat ylimalkaisia viittauksia lainsäädäntöön. Hallintolain mukaan päätöksen perusteluissa on mainittava sovelletut säännökset.

Kuntalaisten voitava luottaa eläinsuojeluviranomaisten lainkuuliaisuuteen

HESYn tietoon on tullut, että sama eläinsuojeluviranomainen on muissakin tilanteissa tulkinnut lakia villisti ja eläinten edun vastaisesti sekä kirjoittanut tarkastuskertomuksia puutteellisin tiedoin ja puutteellisesti. Lisäksi hänen toiminnastaan on vireillä useita kanteluita. Epäasianmukaisen toiminnan takia aluehallintovirasto on antanut eläinsuojeluviranomaiselle hallinnollista ohjausta.

Ongelmana on, että mikäli virheellinen toiminta jatkuu, asiaan voi puuttua jälleen vain kanteluin eli jälkikäteen ja kuntalaisten voimavaroin. Siksi eläinsuojeluviranomaisen lain- ja ohjeiden vastaisiin menettelytapoihin on puututtava jatkossa järeämmin keinoin huomautuksella. Viime kädessä Ruokavirasto voi puuttua eläinlääkärin virheelliseen tai moitittavaan toimintaan.

– Kuntalaisten on voitava luottaa siihen, että eläinsuojeluviranomaiset noudattavat lakia, antavat huolella perusteltuja tarkastuspäätöksiä ja pyrkivät auttamaan eläimiä valvomalla eläinsuojelulainsäädännön toteutumista. Tämä on varoittava esimerkki omavaltaisesti toimivasta viranomaisesta, jonka tekemät päätökset ovat kohtalokkaita paitsi eläimille myös niiden omistajille. Toivomme kaikkien vääryyttä kokeneiden tai todistaneiden tekevän valituksen tai kantelun. Tämä on tarpeen niin eläinten kuin niiden omistajien suojelun ja oikeusturvan toteutumisen takaamiseksi, Luukkainen lisää.